Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Józefosławiu

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne | Józefosław

Czym jest terapia pedagogiczna?

Aby zrozumieć, czym jest terapia pedagogiczna i dlaczego jest tak ważna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, musimy dowiedzieć się, czym jest sama terapia, jaki jest jej cel i jak będzie ona przebiegać.

Zaczynając od początku – terapia pedagogiczna oddziałuje za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych na przyczyny i przejawy trudności zaburzonych funkcji. Praca terapeuty to szereg oddziaływań na dziecko, które przejawia nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w zakresie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i zachowań społecznych.  

Głównym założeniem terapii pedagogicznej jest stymulacja ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka. W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

 

Musimy wiedzieć, że terapia pedagogiczna kieruje się kilkoma ważnymi zasadami:

  • Indywidualizacją środków i metod oddziaływania na dziecko – dobór środków i metod do potrzeb dziecka z uwzględnieniem szczególnym jego deficytów;
  • Powolne stopniowanie trudności, uwzględniając możliwości percepcyjne dziecka;
  • Zasada korekcji zaburzeń – oddziaływanie na najgłębiej zaburzone funkcje i najsłabiej opanowane umiejętności;
  • Zasada kompensacji – łączenie zadań funkcji zaburzonych z funkcjami niezaburzonymi w celu ich kompensacji;
  • Zasada systematyczności – regularna i systematyczna praca z dzieckiem;

Wiemy już, jakimi zasadami kierują się w pracy terapeuci pedagogiczni. Odpowiednie zorganizowanie zajęć i dobór właściwych metod i technik pracy dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka daje mu szansę na osiągnięcie sukcesu w dotychczas nieosiągalnych czynnościach. 

Kolejnym ważnym aspektem terapii jest dwutorowe oddziaływanie na dziecko. Zarówno w czasie zajęć z terapeutą jak i w procesie dydaktycznym. W szkole dziecko objęte terapią powinno móc liczyć na wyrozumiałość, wsparcie i adekwatną ocenę do swoich obecnych możliwości. Tu należy podkreślić, że bardzo ważna jest dobra współpraca rodziców, nauczycieli oraz terapeutów.

Terapia pedagogiczna prowadzona prawidłowo może przynieść sukcesy nie tylko w sferze funkcji ćwiczonych, ale również przynieść korzyści w sferze emocjonalnej.

Dzieci w czasie terapii wzmacniane pozytywnie mogą pozbyć się lęków, niechęci do podejmowania działań oraz nabyć pewność siebie. Zachodzące zmiany mogą w dużym stopniu wpłynąć pozytywnie na dziecko.

Podsumowując terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym nastawionych na pomoc dziecku. Dziecko w czasie terapii i po jej zakończeniu powinno lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym, szczególnie edukacyjnym, jak i domowo-społecznym. Wszystkie działania podejmowane przez terapeutę zawsze ukierunkowane są na dobro dziecka i jego rozwój.  

Przygotowała

Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta ręki

Alina Zająkała

EN